Asset Publisher Asset Publisher

LASY HCVF I EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE.

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) oraz strefy ochronne i powierzchnie ochronne oraz ekosystemy reprezentatywne na terenie Nadleśnictwa Przedborów.

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Wyznaczenie i właściwe oznakowanie na mapach ekosystemów reprezentatywnych wchodzi w zakres realizacji zasad i kryteriów FSC.
Lasy HCVF są przyporządkowane do 6 kategorii:

Na terenie Nadleśnictwa Przedborów wyznaczono następujące kategorie „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych":

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
HCVF 1.1. - Obszary chronione
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Ekosystemy reprezentatywne to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.

W poniższych załącznikach można zobaczyć lokalizację ekosystemów reprezentatywnych i lasów HCVF występujących w naszym Nadleśnictwie.