Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT.

Przedborów, dnia 17.10.2016 r.

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

1. Przedmiot zamówienia:
 Przebudowa drogi leśnej, pożarowej nr S7 na terenie leśnictwa Szustry oraz utwardzenie powierzchni działki budowlanej nr ewid. 1120 (obr. Pichlice, gm. Sokolniki, pow. Wieruszowski)

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się w Nadleśnictwie Przedborów, Przedborów 49, 63-510 Mikstat w świetlicy w dniu 17.10.2016 r. godz. 10:15

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 590 400,00  PLN brutto.

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

l.p.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto
(zł.)

Gwarancja

Termin płatności

Termin wykonania

1.

 PUB „BRUKPOL"S.C.
 Strzelce Wielkie
 81C
 63-820 Piaski

1 191 897,68

      3+2

     30 dni

45 dni

2.

Usługi Transportowe
Handel

Andrzej Pilarczyk 
63-524 Czajków 111    

499 208,42

3+2

30 dni

 45 dni

3.

 „ ARES"
 Karol Wrzecioniarz
 ul. Grabska 41
 98-273 Klonowa  

551 591,95

3+2

30 dni

 45 dni

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy.