Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Przedborów, dnia 25.07.2016 r.

Numer sprawy: SA.270.6.2016

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SA.270.6.2016

Nazwa zadania: „Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów w 2016 r."

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Na Część nr 1

KERIM s.c.
Wola Czarnyska 19
98-105 Wodzierady

Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia – 33 250,59 zł brutto i okresem gwarancji 18 miesięcy  zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała 100,00 pkt.

Na Część nr 2

KERIM s.c.
Wola Czarnyska 19
98-105 Wodzierady

Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia – 57 161,79 zł brutto i okresem gwarancji 18 miesięcy  zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała 100,00 pkt.

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 05.08.2016 r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Kryterium oceny ofert: cena – 95%

Kryterium oceny ofert: okres gwarancji – 5%

1. Oferta nr 1

Cadadia  Sp. z o.o. SKA
Pieńków 159
05-152 Czosnków

Część nr 1

Liczba uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny oferty:

Kryterium cena – 51,42 pkt.

Kryterium gwarancja – 5,00 pkt.

Ocena łączna: 56,42 pkt.

Część nr 2

Liczba uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny oferty:

Kryterium cena – 62,18 pkt.

Kryterium gwarancja – 5,00 pkt.

Ocena łączna: 67,18 pkt.

2. Oferta nr 2

KERIM s.c.
Wola Czarnyska 19
98-105 Wodzierady

Część nr 1

Liczba uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny oferty:

Kryterium cena – 95,00 pkt.

Kryterium gwarancja – 5,00 pkt.

Ocena łączna: 100,00 pkt.

Część nr 2

Liczba uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny oferty:

Kryterium cena – 95,00 pkt.

Kryterium gwarancja – 5,00 pkt.

Ocena łączna: 100,00 pkt.

3. Oferta nr 3

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna
„EXPO" Eugeniusz Napierała
Biadaszki 7
63-645 Łęka Opatowska

Część nr 1

Liczba uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny oferty:

Kryterium cena – 58,13 pkt.

Kryterium gwarancja – 5,00 pkt.

Ocena łączna: 63,13 pkt.

4. Oferta nr 4

Firma Handlowo-Usługowa
Marek Kałuża
Ochędzyn Stary 81
98-420 Sokolniki

Część nr 2

Liczba uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny oferty:

Kryterium cena – 84,26 pkt.

Kryterium gwarancja – 5,00 pkt.

Ocena łączna: 89,26 pkt.

5. Oferta nr 5

Usługi Ogólnobudowlane
Anna Chleboś
Granowiec, ul. Kościelna 3
63-435 Sośnie

Część nr 1

Liczba uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny oferty:

Kryterium cena – 78,49 pkt.

Kryterium gwarancja – 5,00 pkt.

Ocena łączna: 83,49 pkt.

Część nr 2

Liczba uzyskanych punktów zgodnie z kryterium oceny oferty:

Kryterium cena – 79,73 pkt.

Kryterium gwarancja – 5,00 pkt.

Ocena łączna: 84,73 pkt.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub;
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm).

____________________________________
Kierownik Zamawiającego