Wydarzenia Wydarzenia

RODO

Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Nadleśnictwo Przedborów z siedzibą w Przedborowie 49,  Mikstat (63-510), NIP 6220008998, tel. 62 7320500, e-mail: przedborow@poznan.lasy.gov.pl, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedborów

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Krzysztof Winiarski, adres e-mail: iod_przedborow@rodo.pl

 

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które Pani/Pan się ubiega

Przetwarzanie niezbędne jest do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w związku z przepisami Prawa pracy (art. 6 ust.1 lit. c) RODO) wynikającymi z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Prowadzenie przyszłych rekrutacji, o ile Pan/Pani udzielił/a zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Realizacja stosunku pracy łączącego Panią/Pana z Nadleśnictwem

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) , a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Zgłoszenie Pani/Pana do ubezpieczenia społecznego

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.
 

Archiwizowanie dokumentacji kadrowej

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Nakładanie kar porządkowych

niezbędne do wykonania obowiązku prawnego  ( art. 6 ust.1 lit. c) RODO ) w zw. z art. 108 kodeksu pracy

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej pracowników

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem (art.. 9 ust. 2 lit b) RODO)

Weryfikacja osób zatrudnianych lub z którymi nawiązywana jest współpraca na innej podstawie prawnej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U.2023.1304 t.j.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c RODO.

Prowadzenie Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 RODO, przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO

Ochrona osób i mienia ADO

art . 6 ust. 1 lit. f) RODO

Prowadzenie gospodarki Sprzedaż drewna (w tym w ramach procedury internetowej)legalizacja/cechowanie drewna

art. 6 ust. 1 lit. b) - w związku z wykonaniem umowy  i c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach

Pozyskiwanie drewna opałowego – „samowyrób”.

art. 6 ust. 1. lit. b) RODO  - w związku z wykonaniem umowy  i c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach

Sprzedaż, zakup, zamiana, dzierżawa nieruchomości, w tym gruntów leśnych i rolnych.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  - w związku z wykonaniem umowy  i c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach

Udostępnianie lasów w celach rekreacyjnych.

art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO  - w związku z wykonaniem umowy  i c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach

Wystawianie i kontrola zezwoleń na wjazd do lasów.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach (K. Wykroczeń art. 161)

Prowadzenie postępowań o udzielenie  zamówienia publicznego, ( w tym przetarg nieograniczony, procedura konkurencyjna) zawieranie umów z wykonawcami. 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Ustawą z dn. 28 września 19991 r. o lasach oraz Rozporządzeniem RM z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym lasy Państwowe i b) RODO   - w związku z wykonaniem umowy

Udzielanie informacji publicznej.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn.6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Prowadzenie gospodarki łowieckiej.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach, Ustawa z dn. 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Realizacja konkursów, edukacji i promocji ADO.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody  oraz b i c)  w związku z realizacją umowy i wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa wynikających z Ustawy z dn. 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prowadzenie księgowości.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 29 września o rachunkowości, Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa, Ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dochodzenie roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Rozpatrywanie skarg i wniosków

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego

Prowadzenie fanpage’a na Facebooku.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Wynajem pokoi gościnnych.

Art. 6ust. 1 lit. b) RODO  - w związku z wykonaniem umowy  i c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z Ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach

 

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.
    
Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•    Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

 •  prawo dostępu do treści danych
 •  prawo do sprostowania danych
 •  prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 •  prawo do przenoszenia danych

•    Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

 • prawo dostępu do treści danych

 • prawo do sprostowania danych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

•    Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

 • prawo dostępu do treści danych

 • prawo do sprostowania danych

 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do cofnięcia zgody:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Okres przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w tabeli powyżej, zgodnie z wewnętrzną instrukcją kancelaryjną dostępną pod adresem    
http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/zamowienia-publiczne-zarzadzenia-decyzje/instrukcja-kancelaryjna/przepisy-kancelaryjno-archiwalne
przepisami prawa, w tym również obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów prawa.

 

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody;

Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

 • Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

 

 


Inne wydarzenia Inne wydarzenia