Lista aktualności Lista aktualności

Zakup gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia.

Nadleśnictwo Przedborów informuje, że na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z  2021 r. poz. 1275) może nabyć lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

  • jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
  • zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
  • regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 537515129 lub e-mail: przedborow@poznan.lasy.gov.pl