Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY.

Przedborów, dnia 24.10.2016 r.

Znak sprawy: SA.270.10.2016                                  

INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na „Przebudowa drogi leśnej, pożarowej nr S7 na terenie leśnictwa Szustry
oraz utwardzenie powierzchni działki budowlanej nr ewid. 1120".

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego - Ogłoszenie nr 314550-2016 z dnia 2016-09-28  

W wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę  Nr 2

Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk, 63- 524 Czajków 111

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ilość 100  punktów wg kryteriów oceny podanych w SIWZ.

Cena wybranej oferty 499 208,42 zł. gwarancja 5 lat.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nazwa wykonawcy                           Cena                Gwarancja      Łączna punktacja
Nr oferty

PUB „BRUKPOL"
Strzelce Wielkie 81C                          25,13                   40,00                       65,13
63-820 Piaski
Oferta nr 1
___________________________________________________________________________________________________

Usługi Transportowe Handel
Andrzej Pilarczyk
63-524 Czajków 111                           60,00                   40,00                    100,00
Oferta nr 2
_____________________________________________________________________________________________

„ARES" Karol Wrzecioniarz
ul. Grabska 41                                      54,30                  40,00                      94,30
98 -273 Klonowa 
Oferta nr 3
_____________________________________________________________________________________________