Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Uznanie za pomnik przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
Na obszarze nadleśnictwa Przedborów znajduje się 20 pomników przyrody wg poniższej tabeli:


Dąb szypułkowy Buk zwyczajny

Jałowiec

Lipa drobnolistna

Wiąz szypułkowy