Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty jako forma ochrony przyrody

W Polsce rezerwaty przyrody to jedna z obszarowych form ochrony przyrody. Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 13 ust. 1): "...obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi."

Na terenie nadleśnictwa Przedborów zostały utworzone cztery rezerwaty:

- rezerwat „RYŚ" o pow. 54,10 ha. Ochronie podlega buczyna i grąd z udziałem buka i jodły na granicy naturalnego zasięgu,

- rezerwat „JODŁY OSTRZESZOWSKIE" o pow. 8,80 ha obejmujący obszar z jodłą na granicy zasięgu,

- rezerwat „PIECZYSKA" o pow. 5,00 ha to zespół torfowisk i lasu mieszanego z jodłą i świerkiem,

- rezerwat „DŁUGOSZ KRÓLEWSKI" o pow. 3,26 ha obejmuje ochroną paproć „Długosz królewski" na siedlisku boru bagiennego.