Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu.

Urządzanie lasu w nadleśnictwie Przedborów.

Plany urządzania lasu w nadleśnictwach tworzone są na okresy dziesięcioletnie. W naszym nadleśnictwie obecny plan obowiązuje na lata 2011 - 2020 i zatwierdzony został Decyzją Ministra Środowiska 6 lutego 2012 r.

Pozytywną opinię projektu planu urządzania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydał również Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Przedborów wynosi 24 838,43 ha, w tym pow. leśna Nadleśnictwa Przedborów stanowi 24 056,92 ha
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwo Przedborów podzielona jest na cztery obręby:    

Ostrzeszów – 6 169,50 ha;
Przedborów – 5 941,64 ha;
Węglewice – 6 081,79 ha;
Sokolniki – 6 645,50 ha

Powierzchnia lasów według pełnionych funkcji:
- lasy stanowiące rezerwaty przyrody – 69,93 ha
- lasy uznane za ochronne – 5 750,95 ha
- pozostałe (gospodarcze) – 18 236,64 ha

Przedmiotowy plan zawiera:
- opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
- analizę gospodarki leśnej za lata poprzednie,
- program ochrony przyrody.

Plan określa ponadto szereg wskaźników i wynikające stąd zadania do wykonania, m. in.:
- określa etat miąższościowy (ilość drewna przyrastającego),
- projekty powierzchni do zalesień i odnowień,
- projekty powierzchni do pielęgnowania lasu,
- ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej,
- gospodarki łowieckiej,
- potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej (drogi, budowle).

Plan urządzania lasu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa.