Wydawca treści Wydawca treści

UWAGA zagrożenie pożarowe.

Zagrożenie pożarowe obszarów leśnych ustalane jest codziennnie przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Pod pojęciem zagrożenia pożarowego lasu rozumie się zaistnienie takich warunków, przy których możliwe jest powstanie pożaru w środowisku leśnym.

W przypadku zauważenia pożaru należy natychmiast powiadomić Straż Pożarną pod nr alarmowym 998.

Temperatura powietrza powyżej 24°C, wilgotność względna powietrza poniżej 40%, brak opadów atmosferycznych i brak zachmurzenia lub zachmurzenie małe są parametrami, które określają tzw. pogodę pożarową, podczas której powstaje ponad 60% pożarów lasu. Okres od marca do października to czas zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach. W okresie tym, stopień oraz prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasu ustala się dla strefy prognostycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.). Strefa prognostyczna jest to obszar nadleśnictwa albo kilku nadleśnictw, o zbliżonym zagrożeniu pożarowym lasu. Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 60 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Nadleśnictwo Przedborów położone jest w strefie 9_E. Zagrożenie pożarowe określa się w skali czterostopniowej, gdzie 0 oznacza brak zagrożenia, a 3 – zagrożenie pożarowe duże. W przypadku, gdy zagrożenie występuje (stopień 1 lub wyżej), w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) dyżur pełni obserwator, który za pomocą systemu 2 kamer oraz monitorów, prowadzi obserwację terenów leśnych Nadleśnictwa Przedborów.

Najważniejszą rzeczą jest jak najszybsze wykrycie i lokalizacja pożaru. Szybkie podjęcie działań i zaangażowanie odpowiednich środków zapobiega powstaniu znacznych strat w środowisku leśnym oraz mieniu. Pożar w krótkim czasie jest w stanie zniszczyć to, o co leśnicy dbali przez pokolenia. Dlatego tak ważne jest, by w okresie wzmożonego ryzyka pożarowego być szczególnie czujnym. W przypadku zauważenia pożaru należy natychmiast powiadomić Straż Pożarną pod nr alarmowym 998. Należy także pamiętać, że w lesie jest absolutny zakaz posługiwania się otwartym ogniem poza miejscami do tego wyznaczonymi i odpowiednio zabezpieczonymi. W sytuacji gdy zagrożenie pożarowe jest duże i utrzymuje się przez dłuższy czas Nadleśniczy ma prawo wydać okresowy zakaz wstępu do lasu (art. 26 pkt. 3 ustawy o lasach) w celu zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru. Leśnicy liczą na współpracę w przypadku wykrycia pożaru i na zrozumienie w sytuacji, gdy niezbędnym okaże się wprowadzenie zakazu wstępu do lasu. W końcu las to nasz wspólne dobro, o które należy dbać.

 

Link do mapy zagrożenia pożarowego. Link do mapy zagrożenia pożarowego.

https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=62