Wydawca treści Wydawca treści

Odnowienia i zalesienia - kampania 2014 r.

W tym roku ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne kampania odnowieniowo-zalesieniowa w lasach i na gruntach porolnych wyraźnie została przyśpieszona, a w niektórych leśnictwach naszego nadleśnictwa praktycznie jest na ukończeniu.
W tym roku w nadleśnictwie Przedborów las zostanie odnowiony i posadzony na powierzchni około 245 ha.
W związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, się zalesienia gruntów porolnych przez prywatnych właścicieli. Rolnicy, po spełnieniu odpowiednich warunków i przejściu procedur kwalifikacyjnych, mogą sadzić i hodować własny las zwiększając lesistość kraju.
A przy okazji krótki test; czym różni się odnowienie lasu od zalesienia?
Zgodnie z ustawą o lasach, obowiązkiem leśnika i każdego właściciela lasu jest odnowienie lasu w miejscu, w którym został on wycięty. Sadzenie lasu tam gdzie on wcześniej był, nazywa się odnowieniem. Sadzenie lasu tam gdzie go wcześniej nie było to oczywiście  zalesienie.
A na zdjęciach tegoroczne odnowienia w leśnictwie Wanda. 

Hodwla lasu

Hodowla lasu to jeden z ważniejszych i trudniejszych działów gospodarki leśnej.

Obejmuje szereg zabiegów gospodarczych wykonywanych na każdym etapie rozwoju lasu, których celem jest prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego. Hodowla lasu obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych.

Do głównych działów jakimi zajmuje się hodowla lasu zalicza się:
- odnowienia i zalesienia czyli sztuczne lub naturalne wprowadzenie nowego lasu w miejsce drzewostanu wyciętego na powierzchni leśnej (odnowienie) lub na gruntach nieleśnych (zalesienie),
- poprawki i uzupełnienia są to prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej uprawy w celu zniwelowania powstałych z różnych przyczyn luk i przerzedzeń w uprawach (do 5 lat - poprawki) i młodnikach (do 20 lat - uzupełnienia),
- podsadzenia produkcyjne  to wprowadzanie nowych gatunków w drzewostanach jednogatunkowych lub jednopiętrowych w celu wzbogacenia różnorodności biologicznej, glebowej i siedliskowej,
- dolesienia luk jest zabiegiem uzupełniającym luki i przerzedzenia powstałe w drzewostanach ponad 20 letnich,
- pielęgnowanie upraw obejmuje prace gospodarcze, które należy wykonywać w pierwszych latach uprawy aby ograniczyć rozwój chwastów do czasu, gdy przestaną zagrażać drzewkom, a przy tym utrzymać glebę w stanie odpowiedniej sprawności,
- czyszczenia wczesne (CW) są zabiegami pielęgnacyjnymi w uprawach  do ok. 10 lat. Mają na celu kształtowanie właściwego pod względem składu gatunkowego młodnika zgodnego z siedliskiem oraz profilowanie jego jakości hodowlanej,
- czyszczenia późne (CP)to czynności pielęgnacyjne w młodnikach od ok. 11 - 20 lat. Wykonuje się w celu kształtowania odpowiedniego składu gatunkowego i stopnia zagęszczenia,
- melioracje agrotechniczne mają na celu przygotowania powierzchni do założenia uprawy poprzez usunięcie zbędnego podszytu i przygotowanie gleby.

Wytyczne zawarte w planie urządzania lasu na lata 2011- 2020 z zakresu hodowli lasu dla nadleśnictwa Przedborów:

 

  • odnowienia na powierzchniach otwartych - 2027 ha,
  • odnowienia pod osłoną drzewostanów - 405 ha,
  • poprawki i uzupełnienia - 304 ha,
  • pielęgnowanie gleby - 2148 ha,
  • czyszczenia wczesne - 1119 ha,
  • czyszczenia późne - 1852 ha,
  • melioracje agrotechniczne - 2179 ha.