Wydawca treści Wydawca treści

LASU NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
-obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
-specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

W zasięgu działania Nadleśnictwa Przedborów znajdują się następujące obszary:

Wykaz Obszarów Natura 2000 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk, wyznaczanych z Dyrektywy Siedliskowej

 Lp

Nadleśnictwo

Kod obszaru

Nazwa

Województwo

Powierzchnia na terenie LP (ha)1*

1.

PRZEDBORÓW

PLH300059

JODŁY OSTRZESZOWSKIE

wielkopolskie

8,58