Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Nadleśnictwo Przedborów prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny, w  skład którego wchodzą dwa obwody łowieckie – obwód nr 234 (polny) i obwód nr 258 (leśny), o łącznej powierzchni 16 955 ha.
W obwodach łowieckich, które administracyjnie podlegają nadleśnictwu Przedborów, gospodarka łowiecka prowadzona jest planowo, zgodnie z założeniami hodowlanymi wynikającymi z Rocznych Planów Łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na okres 01.04.2017 – 31.03.2027 roku, oraz zgodnie z ramowymi zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny łownej w Rejonach Hodowlanych RDLP w Poznaniu, dla VIII Rejonu Hodowlanego ,,Przedborów". W dokumencie tym zostały określone docelowe liczby poszczególnych gatunków zwierzyny do osiągnięcia na dzień 31.03.2027 roku. Na terenach będących w administracji nadleśnictwa Przedborów zlokalizowanych jest 18 obwodów łowieckich, z których 8 jest obwodami leśnymi a 10 obwodami polnymi, dzierżawionymi przez 13 Kół Łowieckich.
Łowiectwo w naszym kraju uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne, które na trwale wpisały się w naszą kulturę narodową. Wartości te należy wzbogacać i rozwijać, kultywując dawne zwyczaje i postępować zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi. Obecne łowiectwo jest nie tylko sposobem na gospodarowanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ale także formą ochrony przyrody, która ma na celu dostosowanie liczebności zwierząt, do ciągle zmienianego przez człowieka środowiska ich  występowania.