Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Lasy  prywatne nie stanowiące własności Skarbu Państwa.
Nadleśnictwo Przedborów sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu wieruszowskiego w następujących gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice, Sokolniki i Wieruszów na podstawie stosownego porozumienia, podpisanego przez nadleśniczego nadleśnictwa Przedborów ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie. 
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie nie powierzyło nadleśnictwu prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa Przedborów lasy niepaństwowe zajmują powierzchnię 10 987 ha. W terenie w imieniu nadleśniczego nadzór nad prawidłową gospodarką leśną sprawują leśniczowie.
Zakres nadzoru obejmuje:
cechowanie drewna pozyskanego w lasach niepaństwowych, oraz wystawienie właścicielowi  lasu dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania,
ustalanie zadań z zakresu wycinki drzew i wykonania zabiegu,
przekazanie danych niezbędnych do sprawozdania GUS,
doradztwo fachowe dotyczące prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej.
Całokształt prowadzenia gospodarki w lasach niepaństwowych oparty jest na uproszczonych planach urządzania lasu, które są opracowywane na okres 10 lat.