Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego - pustostanu

Na podstawie art. 40a ust. 9 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1356) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów z siedzibą w Przedborów 49, 63-510 Mikstat, podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych – lokalu mieszkalnego (pustostanu), zatwierdzonego do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 28.02.2023r. i ogłoszonego w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 4 (364) KWIECIEŃ 2023r.

 

Lp.

Nazwa nadleśnictwa, obrębu leśnego,

oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,

gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki, nr KW,

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1.

Przedborów

Węglewice

683 m

Węglewice

Galewice

Węglewice, ul. Szkolna 10/3

98-405 Galewice

 

3304

SR1W/00109780/2

2955

(udział 5974/50593)

 

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku trzyrodzinnym.

Pustostan.

 

Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym: wartość rynkowa lokalu mieszkalnego 56540 zł, wartość udziału 5974/50593 w gruncie działki 7460 zł.

          Dla nieruchomości zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej płatna jednorazowo w kwocie 2993 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) plus należny podatek VAT.

 

Podstawa prawna:

1)   Art. 40a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1356), zwanej dalej „ustawą”.

2)    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r., poz.1206), zwane dalej „rozporządzeniem”.

 

Zamiar nabycia w/w nieruchomości pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy, zgłaszają sprzedającemu w formie pisemnego wniosku, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wykazu lokali wolnych (pustostanów) w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych oraz w prasie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu terminu uważa się dzień ukazania się późniejszego ogłoszenia (tj. ogłoszenia w prasie w dniu: 17.10.2023r.), czyli do dnia 17.11.2023r. włącznie.

 

Do wniosku należy załączyć:

  1. Oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie nabycia lokalu i niekorzystaniu z żadnej formy zakupu nieruchomości mieszkalnej z zasobów Lasów Państwowych na preferencyjnych zasadach określonych w art. 40a ustawy.
  2. Dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informacje o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dot. dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy).
  3. Propozycję sposobu spłaty należności, tj. jednorazowo czy w ratach, w szczególności ilość rat w jakich zostanie spłacona należność (maksymalnie 60 rat miesięcznych).

 

Dokumenty o których mowa w pkt. 1-3 należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Przedborów z siedzibą w Przedborowie, Przedborów 49, 63-510 Mikstat lub przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z opisem: „Zakup nieruchomości (pustostanu) położonego w miejscowości Węglewice, ul. Szkolna 10/3”. Koperta musi zostać opatrzona danymi adresowymi osoby składającej wniosek. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień wpływu do sekretariatu nadleśnictwa. We wniosku ponadto należy podać nr telefonu kontaktowego.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla osób uprawnionych, w trybie określonym w rozdziale 4 rozporządzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale Administracyjno – Gospodarczym Nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 pod nr telefonu: 62 732 05 00.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych. Klauzula dostępna jest na stronie nadleśnictwa:

Link:https://przedborow.poznan.lasy.gov.pl/wydarzenia/-/asset_publisher/1M8a/content/ro-1

Złożenie wniosku potwierdza fakt zapoznania się z informacjami zawartymi w tym dokumencie.

 

 

                                                                                                       Nadleśniczy

                                                                                       Nadleśnictwa Przedborów