Asset Publisher Asset Publisher

Hodwla lasu

Hodowla lasu dąży do zachowania ciągłości produkcji drewna przez uzupełnianie drzew i drzewostanów ubywających z lasu na skutek użytkowania i naturalnie postępujących procesów. Celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów, ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych oraz wzbogacanie bioróżnorodności.

Podstawą do planowania czynności hodowlanych jest typ siedliskowy lasu, planowany typ drzewostanu oraz istniejące potrzeby hodowlane drzewostanu.

W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Optymalny w stosunku do siedliska skład gatunkowy pozwala uzyskać drzewostany zasobne i odporne na zagrożenia biotyczne i abiotyczne Hodowlany cel produkcji realizowany jest w poszczególnych fazach wzrostu i rozwoju lasu poprzez wykonywanie różnych prac lub cięć pielęgnacyjnych.

W uprawach leśnych wykonuje się prace pielęgnacyjne polegające na odchwaszczaniu i uwalnianiu sadzonek z krzewów i niepożądanych domieszek, rozluźnianiu zwarcia, formowania pokroju drzewek. Zabiegi te mają stworzyć optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju drzew pożądanych w składzie gatunkowym. W młodnikach wykonuje się przerzedzanie drzewek, usuwanie drzew chorych i wadliwych oraz rozpieraczy. Zabiegi te noszą nazwę czyszczeń późnych. W drągowinach dalej prowadzi się rozluźnianie drzew, polepszając warunki wzrostu i wycinając drzewa, które w naturalnym lesie same by zamarły. Zabiegi te nazywamy trzebieżami wczesnymi. W starszych drzewostanach prowadzimy trzebieże późne, których zadaniem jest dalsze rozluźnianie zwarcia, popieranie dobrych jakościowo drzew, jak również inicjowanie powstania odnowienia naturalnego.

Wytyczne zawarte w planie urządzenia lasu na lata 2021- 2030 z zakresu hodowli lasu dla nadleśnictwa Przedborów:

• pielęgnowanie gleby – 554 ha,

• czyszczenia wczesne – 1230 ha,

• czyszczenia późne - 1991 ha,

• melioracje agrotechniczne – 3112 ha,

•odnowienia i zalesienia – 2075 ha.