Asset Publisher Asset Publisher

Prognoza zagrożenia.

W dniu 12 marca 2014 r. w nadleśnictwie Przedborów odbyło się spotkanie organizacyjne, dotyczące prognozowania zagrożenia od brudnicy mniszki, na obszarze lasów pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. W spotkaniu oprócz przedstawicieli nadleśnictwa wzięli udział pracownicy Zakładu Ochrony Lasu w Łopuchówku na czele z kierownikiem panią Małgorzatą Stachowiak oraz panem Mirosławem Maciągiem, który był głównym prelegentem zagadnień, których dotyczyła narad. Ponadto uczestniczyli; z RDLP w Poznaniu pani Marlena Kowalkowska – naczelnik wydziału ochrony lasu oraz pan Marian Załóg, pracownicy starostwa ostrzeszowskiego; pp. Mirosława Mazurek, Rafał Stodolski oraz Krzysztof Marcinek.
Prognoza zagrożeń dla lasów w administracji Nadleśnictwa Przedborów wykonana przez Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku, na podstawie materiałów przesłanych przez nadleśnictwo wykazała poważne zagrożenie ze strony szkodników owadzich takich jak boreczniki sosnowe, osnuja gwiaździsta i barczatka sosnówka. 
Poważne zagrożenie drzewostanów od brudnicy mniszki  (tzw. +++) występuje w leśnictwie Brzeziny Węglewickie. Dotyczy niewielkich obszarów administrowanych przez LP. Największe uszkodzenia zaobserwowano w lasach niepaństwowych. Powierzchnia potencjalnie do objęcia zabiegami agrolotniczymi może sięgnąć 1000 ha.
Na spotkaniu podkreślono konieczność bliskiej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie, które obecnie samodzielnie sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi.
ZOL w Łopuchówku opracował wytyczne dla funkcjonowania Punktu Obserwacyjnego (PO) kontrolującego rozwój brudnicy mniszki w 2014 roku. 
Poniżej przykład jak mniej więcej przedstawia się prognoza tj. zasięg i nasilenie występowania boreczników sosnowych oraz osnui gwiaździstej.
 
Na podstawie Zarządzenia nr 30 DGLP powołano składy osobowe Terenowych Stacji Ochrony Lasu (TSOL)  oraz lokalizacji Punktów Obserwacyjnych (PO) na obszarze RDLP w Poznaniu.
Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych obserwacji zostaną omówione i przekazane wytypowanym przez nadleśniczych obserwatorom podczas specjalnych szkoleń. Szkolenia planowane są w końcu marca, najpóźniej do połowy kwietnia. Wskazane jest aby w szkoleniu wzięły udział osoby wskazane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.
 

Ochrona Lasu.

OCHRONA  LASU
Ochrona lasu jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Główne jej zadania polegają na działaniach profilaktycznych i zapobiegawczych, a w ostateczności na działaniach ratowniczych. Las narażony jest na szereg czynników, które dzieli się na trzy grupy:
- czynniki abiotyczne (zagrożenia ze strony przyrody nieożywionej – wiatr, mróz, susze, okiść),
- czynniki biotyczne (zagrożenia spowodowane przez owady, grzyby, zwierzęta),
- czynniki antropogeniczne (związane z działalnością człowieka np. pożary, zanieczyszczenia).
W lasach nadleśnictwa Przedborów w ostatnim okresie gospodarczym nastąpiło wzmożone występowanie takich szkodników owadzich jak:
- osnuja gwiaździsta i boreczniki, przeciwko którym wykonywane były lotnicze zabiegi ratownicze drzewostanów sosnowych w obrębach Sokolniki i Ostrzeszów,
- brudnica mniszka i strzygonia chojnówka.
Okresowe, masowe występowanie niektórych szkodliwych owadów tzw. gradacje, stanowią poważne zagrożenie dla trwałości lasu. Zadaniem leśników jest niedopuszczenie do takich sytuacji lub ograniczenie liczebności populacji szkodliwych owadów.
Podstawowe prace profilaktyczne i zapobiegawcze przed szkodnikami owadzimi, które wykonujemy to:
- jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny;
- obserwację lotu motyli brudnicy mniszki;
- monitorowanie występowania szkodników wtórnych;
- usuwanie drzew trocinkowych;
- badanie zapędraczenia gleby;
- monitorowanie występowania szeliniaka. 
W celu ograniczenia szkód w uprawach i młodnikach od zwierzyny płowej nadleśnictwo podejmuje takie działania jak: grodzenie domieszek liściastych oraz modrzewia  na uprawach, a w rębniach złożonych grodzenie gniazd, zabezpieczaniu indywidualnym sadzonek, wykładaniu drzew zgryzowych oraz stosowaniu odpowiednich technik przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych. Duże znaczenie ma także racjonalne zagospodarowanie łowisk (poletka, pasy zaporowe, karmiska, gatunki zgryzowe, lizawki).   Nie stosuje się chemicznego zabezpieczania upraw przed zgryzaniem, jak i młodników przed spałowaniem (repelentów), oraz wielkopowierzchniowych grodzeń.
W ramach ogniskowo – kompleksowej metody ochrony lasu stosuje się takie działania   jak:
- dokarmianie ptaków i wywieszanie dla nich skrzynek lęgowych,
- ochrona mrowisk,
- wprowadzanie i ochrona remiz leśnych, obsadzanych gatunkami krzewiastymi jagodajnymi,
- pozostawianie w d-stanach drzew dziuplastych do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu,
- pozostawianie na zrębach kęp starodrzewia,
- wprowadzanie na uprawy ognisk biocenotycznych,
- zachowanie tak cennych elementów środowiska przyrodniczego jak: bagna, torfowiska, śródleśne łąki, oczka wodne, nadając im status użytków ekologicznych,
- przebudowę drzewostanów i wprowadzanie podszytów.
Obecna duża wiedza o procesach jakie zachodzą w przyrodzie i bieżąca kontrola stanu środowiska leśnego, pozwalają na wczesną diagnozę zagrożeń jakie mogą wpłynąć negatywnie na stan lasu. Dlatego leśnicy z nadleśnictwa Przedborów każdego roku podejmują wiele działań mających na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.
/Jerzy Noweta/

Konsultacje społeczne - lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

Nadleśnictwo Przedborów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów 
o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów reprezentatywnych, zgodnie z wymogami FSC.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m. in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak 
i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością.
W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani na terenie Nadleśnictwa Przedborów do wyznaczania lasów o wysokiej wartości oraz ekosystemów reprezentatywnych. Lasy o wysokich walorach będziemy desygnować  jako "Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce (HCVF)". Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Ekosystemy reprezentatywne, stanowić będą przykłady cennych ekosystemów istniejących na terenie Nadleśnictwa Przedborów. Powierzchnie te nie będą objęte zabiegami gospodarczymi, poza niezbędnymi działaniami podnoszącymi walory przyrodnicze, służącymi zachowaniu tych ekosystemów.
Konsultacje społeczne i naukowe dotyczą wyłącznie tylko tych obszarów zakwalifikowanych jako lasy HCVF oraz ekosystemy reprezentatywne, które nie pokrywają się z formami ochrony przyrody, ustanowionymi wcześniej przez właściwe organy ochrony przyrody (np. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, strefy ochronne zwierząt, grzybów i roślin) oraz lasami ochronnymi uznanymi decyzją Ministra Środowiska.
Z dniem 20 lutego 2014 roku Nadleśnictwo Przedborów rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących projektu pod nazwą "Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)" oraz ekosystemów reprezentatywnych na terenie Nadleśnictwa Przedborów. Projekt dostępny będzie 
w siedzibie nadleśnictwa (Przedborów 49, 63-510 Mikstat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii dotyczących projektu na adres: 
przedborow@poznan.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej (druki w załączeniu) do 05.03.2014 r .
 
 "Kryteria wyznaczania lasów HCVF" dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/
Pliki do pobrania: