Asset Publisher Asset Publisher

Posterunek Straży Leśnej.

Straż Leśna Nadleśnictwa Przedborów prowadzi działania mające na celu zwalczanie szkodnictwa leśnego i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności działania te obejmują:
1. Wykrywanie wykroczeń i przestępstw zaistniałych na terenach leśnych podległych Nadleśnictwu Przedborów,
2. Ustalenie sprawców kradzieży drewna, mienia, kłusownictwa, zaśmiecania, niewłaściwego korzystania z lasu i innych przejawów szkodnictwa leśnego,
3. Prowadzeniu postępowań przygotowawczych w sprawach o kradzieże drewna w lesie państwowym, popieranie wniosków oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,
4. Prowadzeniu postępowań mandatowych,
5. Działania prewencyjne,
6. Edukację osób postronnych przebywających na terenach leśnych, młodzieży szkolnej i przedszkolnej w zakresie zasad zachowania się na terenach leśnych i korzystania z lasu,
7. Wykrywanie pożarów lasu,
8. Bezpośrednie uczestniczenie w akcjach gaśniczych,
9. Współpracę w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego z organami ścigania oraz instytucjami samorządowymi
10.Wspólne patrole wraz z Policją, Strażą Łowiecką, Strażą Rybacką, Strażą Graniczną, Posterunkami Straży Leśnych Sąsiadujących nadleśnictw.
Obsada Posterunku Straży Leśnej obejmuje 2 osoby. Na wyposażeniu znajduje się samochód patrolowo-gaśniczy marki Mitsubishi L200 wraz z agregatem do gaszenia pożarów. Ponadto do dyspozycji funkcjonariuszy straży leśnej są: środki przymusu bezpośredniego, kamery do monitorowania terenu, nadajniki gps.
W przeciągu roku odnotowuje się kilkadziesiąt przypadków kradzieży drewna, kilka przypadków niszczenia mienia oraz znaczą ilość wykroczeń polegających na niewłaściwym korzystaniu z lasu, zaśmiecaniu obszarów leśnych, niewłaściwym korzystaniu z ognia. Wykrywalność kształtuje się na dość wysokim poziomie i w przypadku kradzieży drewna oscyluje w granicach 44%, a w przypadku ujawnionych wykroczeń dotyczących niewłaściwego korzystania z lasu na poziomie 90%.
Ostatnim sukcesem było niewątpliwe rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej przez kilka lat, zajmującej się kradzieżami drewna na dużą skale. Tutaj wspólne działania posterunków straży leśnych z nadleśnictwa Antonin, Syców, Taczanów, Krotoszyn i Przedborów oraz organów Policji doprowadziły do ujęcia na gorącym uczynku sprawców kradzieży.

Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego

Nadleśnictwa Przedborów informuje, że wokół biurowca nadleśnictwa oraz terenu "Placu pod Dębem" prowadzony jest monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych.

Monitoring obejmuje jedynie wizję.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.


Narada służb mundurowych.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. siedzibie nadleśnictwa Przedborów odbyła się doroczna narada służb mundurowych zorganizowana przez nadleśniczego pana Wojciecha Bąka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komend Powiatowych Policji w Wieruszowie i w Ostrzeszowie, Państwowych Straży Pożarnych w Wieruszowie i Ostrzeszowie, Straży Miejskiej w Ostrzeszowie, Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu Posterunek w Kaliszu, Straży Leśnych Nadleśnictw Antonin, Syców, Taczanów. Tematem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy nadleśnictwa Przedborów z ww. służbami w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego i ochrony p-poż. Podczas dyskusji zwrócono m.in. uwagę na problem pasów przeciwpożarowych i egzekwowania ich wykonywania przez służby kolei. Dotychczasowa współpraca, co podkreślali przybyli goście jest przykładem prawidłowych działań służb, a współdziałanie i koordynacja pewnych zadań przynosi wymierne korzyści nie tylko dla Lasów Państwowych ale co bardzo istotne dla wszystkich korzystających z naszego dobra narodowego jakim są lasy. Przy okazji udało się również wypracować wstępną koncepcję współpracy na lata następne.