Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego

Nadleśnictwa Przedborów informuje, że wokół biurowca nadleśnictwa oraz terenu "Placu pod Dębem" prowadzony jest monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych.

Monitoring obejmuje jedynie wizję.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.


Narada służb mundurowych.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. siedzibie nadleśnictwa Przedborów odbyła się doroczna narada służb mundurowych zorganizowana przez nadleśniczego pana Wojciecha Bąka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komend Powiatowych Policji w Wieruszowie i w Ostrzeszowie, Państwowych Straży Pożarnych w Wieruszowie i Ostrzeszowie, Straży Miejskiej w Ostrzeszowie, Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu Posterunek w Kaliszu, Straży Leśnych Nadleśnictw Antonin, Syców, Taczanów. Tematem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy nadleśnictwa Przedborów z ww. służbami w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego i ochrony p-poż. Podczas dyskusji zwrócono m.in. uwagę na problem pasów przeciwpożarowych i egzekwowania ich wykonywania przez służby kolei. Dotychczasowa współpraca, co podkreślali przybyli goście jest przykładem prawidłowych działań służb, a współdziałanie i koordynacja pewnych zadań przynosi wymierne korzyści nie tylko dla Lasów Państwowych ale co bardzo istotne dla wszystkich korzystających z naszego dobra narodowego jakim są lasy. Przy okazji udało się również wypracować wstępną koncepcję współpracy na lata następne.


Posterunek Straży Leśnej.

Straż Leśna Nadleśnictwa Przedborów prowadzi działania mające na celu zwalczanie szkodnictwa leśnego i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności działania te obejmują:
1. Wykrywanie wykroczeń i przestępstw zaistniałych na terenach leśnych podległych Nadleśnictwu Przedborów,
2. Ustalenie sprawców kradzieży drewna, mienia, kłusownictwa, zaśmiecania, niewłaściwego korzystania z lasu i innych przejawów szkodnictwa leśnego,
3. Prowadzeniu postępowań przygotowawczych w sprawach o kradzieże drewna w lesie państwowym, popieranie wniosków oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,
4. Prowadzeniu postępowań mandatowych,
5. Działania prewencyjne,
6. Edukację osób postronnych przebywających na terenach leśnych, młodzieży szkolnej i przedszkolnej w zakresie zasad zachowania się na terenach leśnych i korzystania z lasu,
7. Wykrywanie pożarów lasu,
8. Bezpośrednie uczestniczenie w akcjach gaśniczych,
9. Współpracę w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego z organami ścigania oraz instytucjami samorządowymi
10.Wspólne patrole wraz z Policją, Strażą Łowiecką, Strażą Rybacką, Strażą Graniczną, Posterunkami Straży Leśnych Sąsiadujących nadleśnictw.
Obsada Posterunku Straży Leśnej obejmuje 2 osoby. Na wyposażeniu znajduje się samochód patrolowo-gaśniczy marki Mitsubishi L200 wraz z agregatem do gaszenia pożarów. Ponadto do dyspozycji funkcjonariuszy straży leśnej są: środki przymusu bezpośredniego, kamery do monitorowania terenu, nadajniki gps.
W przeciągu roku odnotowuje się kilkadziesiąt przypadków kradzieży drewna, kilka przypadków niszczenia mienia oraz znaczą ilość wykroczeń polegających na niewłaściwym korzystaniu z lasu, zaśmiecaniu obszarów leśnych, niewłaściwym korzystaniu z ognia. Wykrywalność kształtuje się na dość wysokim poziomie i w przypadku kradzieży drewna oscyluje w granicach 44%, a w przypadku ujawnionych wykroczeń dotyczących niewłaściwego korzystania z lasu na poziomie 90%.
Ostatnim sukcesem było niewątpliwe rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej przez kilka lat, zajmującej się kradzieżami drewna na dużą skale. Tutaj wspólne działania posterunków straży leśnych z nadleśnictwa Antonin, Syców, Taczanów, Krotoszyn i Przedborów oraz organów Policji doprowadziły do ujęcia na gorącym uczynku sprawców kradzieży.