Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu w nadleśnictwie Przedborów.

Użytkowanie lasu to trwałe, zrównoważone i racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi. Etat cięć czyli określona maksymalna ilość drewna, która mogła by być pozyskana bez uszczerbku dla lasu i rzeczywisty rozmiary cięć zapewniają prowadzenie zrównoważonej gospodarki drewnem. Rozmiar cięć nigdy nie przekracza etatu, co powoduje systematyczne zwiększanie na wzrost zapasu drewna „na pniu" w dziesięcioleciu.

Nadleśnictwo Przedborów w planie urządzenia lasu obowiązującym na lata 2021-2030 ma zadania w zakresie pozyskania drewna określone jako etat cięć, który nie może przekraczać ogólnej masy 1 274 mln. m3 drewna, co w rocznym rozmiarze pozyskania wynosi 127,4 tys. m3 grubizny.

Założeniami docelowymi użytkowania lasu jest optymalne wykorzystanie warunków przyrodniczych oraz zasad genetyki i selekcji. Stosując właściwe czynności hodowlane i gospodarczo-ochronne dążymy w maksymalnym stopniu do tego, aby las odnawiał się w sposób naturalny, uzyskując przy tym zadowalającej odporności biologiczną.

Zwiększenie przyrostu ilościowego drewna oraz jego jakości technicznej staramy się uzyskać m. in. poprzez stosowanie technik proekologicznych chroniących roślinność i glebę, odnawianie lasu, czyli jego powtórne sadzenie po wycięciu, w przewidzianym przyrodniczo terminie, preferowanie odnowień naturalnych w drzewostanach rodzimego pochodzenia, pozyskiwanie drewna w granicach możliwości produkcyjnych lasu, zachowanie w lesie jego naturalnej roślinności leśnej, bagien, łąk i torfowisk, pielęgnowanie i ochronę las.

Staramy się chronić walory krajobrazowe lasów poprzez pozostawianie fragmentów drzewostanu zwłaszcza wzdłuż dróg i cieków.

Typ siedliskowy lasu czyli podstawowa jednostka w klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmująca wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wykazujących podobne możliwości produkcyjne. Diagnoza typów siedliskowych lasu jest wykorzystywana przy planowaniu i doborze gatunków drzew, preferowanych w danych warunkach siedliska. Typy siedliskowe lasu mogą się różnić składem florystycznym, strukturą, trwałością, żyznością i wilgotnością gleby, klimatem, ukształtowaniem terenu i jego budową geologiczną.

Typy siedliskowe lasu występujące w naszym nadleśnictwie przedstawia załączony wykres.

A oto jak przedstawia się przeciętny wiek rębności dla poszczególnych gatunków;

Dąb szypułkowy, bezszypułkowy - 140 lat,
Jodła - 120 lat,
Sosna, Modrzew, Buk - 100 lat,
Świerk, Dąb czerwony, Klon, Jawor, Grab, Brzoza, Akacja, Olcha, Lipa - 80 lat,
Topola cz., Osika, Olcha odroślowa - 60 lat,
Pozostałe Topole, Wierzba - 40 lat
.

Użytkowanie lasu to także powszechne udostępnianie lasów dla społeczeństwa.

Lasy jako jedna z niewielu instytucji państwowych umożliwia korzystanie ze swoich zasobów w sposób otwarty bez uciążliwych zakazów i ograniczeń. Wstęp do lasu mogą ograniczać jedynie klęski i zdarzenia losowe powodujące zagrożenia dla samego lasu jak i człowieka.